Kings Badminton Club.

Club
Rank
Grd Name Ses. Joined
1 B+ Aayush Thakar 4 Nov. 22
2 B- Bhavik Khimani 3 Nov. 22
3 B- Nilesh Khimani Owner 5 Oct. 22
4 B- Bhavesh Karsan 5 Nov. 22
5 B- Mahesh Khimani Organiser 4 Nov. 22
6 B- Arun Pindoria 5 Nov. 22
7 C+ Vinod Bhanderi 4 Nov. 22
8 C+ Hash Varsani 5 Nov. 22
9 C+ Nikesh Mistri 3 Nov. 22
10 C+ Rajesh 3 Nov. 22
11 C+ Bharat Vyas 4 Nov. 22
12 C+ Jack Devji 5 Nov. 22
13 C+ Dylan Hira 5 Nov. 22
14 C+ Tanisha Halai 4 Nov. 22
15 C+ Jayant Hirani 4 Nov. 22
16 C- Jagdish Ladhani 5 Nov. 22
17 C- Ashwin Patel Organiser 4 Nov. 22
18 C- Alpan Shah. Organiser 5 Nov. 22
19 D+ Valji Bhanderi 5 Nov. 22
20 D+ Kiran Mistri 5 Nov. 22
21 D+ Mukesh Halai 5 Nov. 22
22 D+ Vishal Sengani 4 Nov. 22
23 D- Kanta Khimani 5 Nov. 22