Session Ranking - Top 4 players

Session
Ranking
Player Win
ratio
Avg.
Points
Grade Club
Ranking
1 Yunhao Fu 87% 20 C- 8
2 Zaitian Liu 77% 20 B- 2
3 Zhengjun 71% 19 B+ 1
4 Xiang Liu 66% 20 C- 7